३१ मे, २००९

मराठी शाब्दबंध


http://www.cfilt.iitb.ac.in/wordnet/webmwn/wn.php


भारतीय तंत्रज्ञानसंस्था मुंबई यांनी बनवलेला "मराठी शाब्दबंध" म्हणजे मराठीतील शब्दगत संकल्पनांचा कोश. ह्यात शब्द आणि अर्थ ह्यामधील विविध संबंध दाखवले जातात. शाब्दबंधात सध्या फक्त संच (समानार्थी शब्दांचा समूह) तयार झाले असून संबंधानुसार त्यांच्या जोडणीचे काम अजून झालेले नाही. शाब्दबंधात शब्द नोंदवण्याचे काम २००२ सालापासून सतत चालू आहे.